Pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten… De Regels!

Algemene bemerking  
De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, duurzaam onderhouden nauwere contacten, dragen van een mondmasker, groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden.

Bijkomende of bijzondere maatregelen kunnen opgelegd worden op regionaal of lokaal niveau.

Regels betreffende social distancing

Iedereen neemt de nodige maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Er kan afgeweken worden van deze regel door een protocol (onder meer sport, sportkampen, jeugdsector…).

De regels van social distancing zijn in ieder geval niet van toepassing:

– op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;

– op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;

– op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten ;

– tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Geldigheid

Deze regels zijn geldig vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2020. Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

 

Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten onder volgende voorwaarden (bovenop de regels betreffende social distancing):

(1)  individueel of in de privésfeer met personen van het huishouden, en/of in het gezelschap van de duurzaam onderhouden nauwere contacten (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend), en met een maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend);

(2)  activiteiten in georganiseerd verband met maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (jeugdkampen vallen niet onder de reikwijdte van dit protocol, gelieve het protocol van de jeugdsector te raadplegen);

(3)  sportieve wedstrijden (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig);

(4)  er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;

(5)  de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het

nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ;

(6)  in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen;

(7)  een publiek van 200 personen (400 personen als deze buiten worden georganiseerd) mag evenementen en wedstrijden bijwonen, met naleving van het betreffende protocol; een groter aantal kan toegelaten worden door de bevoegde gemeentelijke overheid (onder voorwaarden) ;

Contact tracing

(1)   Het principe van de contact tracing dient te worden toegepast voor gemeenschappelijke sportlessen en voor horecavoorzieningen aan boord van vaartuigen;

·         De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (sportlessen) of één klant per tafel (horeca), die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst.

·         De gegevens moeten bewaard worden gedurende 14 kalenderdagen.

·         Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.

·         Deze gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers, deelnemers of klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers, deelnemers of klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Buitenland

(1)  Om te weten indien u naar een bestemming kan vertrekken dient u de reisadviezen te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

(2)  raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid.

 Passagiersvaart en riviercruises

(1)    Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) vallen buiten de reikwijdte van dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië).

Richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen bij vaartochten met schipper

(1) Social distancing

–      Respecteren van een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter behalve ten aanzien van personen die onder hetzelfde dak wonen of  tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten behoren.

–     Waar dit niet mogelijk is worden passende preventiemaatregelen gebruikt.

·         Gebruik van mondmaskers (zowel voor werknemers als huurders).

·         Eventueel gebruik van afschermingen tussen klant en medewerker (bv aan onthaal of loket).

·         Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.

–      Nuttigen van drank en maaltijden organiseren in buitenruimtes waar mogelijk of in deelgroepen (bijvoorbeeld gespreid in ruimte, op verschillende tijdstippen, etc.). Indien niet mogelijk moeten er aangepaste veiligheidsmaatregelen zijn.

–     Vermijden van samenscholingen.

·         Spreiden van groepen bij in- en uitschepen, afhalen van materiaal, etc.

(2) Informatie

–     Medewerkers krijgen de nodige informatie en training over de geldende preventiemaatregelen.

–     Klanten krijgen de nodige informatie over de geldende preventiemaatregelen.

·         Voor de activiteit: bij reservatie, aankomst en/of betaling

·         Bij het inschepen

·         Aan de hand van instructies, pictogrammen, bewegwijzering, etc.

–      Het aanduiden van een contactpersoon (binnen het bedrijf) zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

·         Informatie duidelijk kenbaar maken aan de klant.

–     Klanten die gemaakte afspraken overtreden worden hierop aangesproken.

(3) Gepaste hygiënemaatregelen

–     Bij ziektebeeld of symptomen gerelateerd aan Covid-19 kan een klant niet aanvaard worden.

–     Middelen voor handhygiëne voorzien voor werknemers en klanten.

–     Zoveel mogelijk ventileren van binnenruimtes.

·         Zowel tijdens de activiteit als na de activiteit.

–     Desinfecteren van belangrijke contactpunten:

·         Stoelen, tafels, deurklinken, relingen, toiletten, eventuele slaapruimtes, etc.

·         Frequentie van desinfecteren aanpassen aan de aard en de duur van de activiteit.

–     Ontsmetten of grondig wassen van de handen op regelmatige tijdstippen.

·         Inschepen, uitschepen, aan boord, etc.

–      Bij aanbieden van drank of maaltijden aan boord moeten de geldende horecamaatregelen gerespecteerd worden. Als dit niet in alle omstandigheden mogelijk is: passende preventiemaatregelen die ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming’ bieden implementeren.

–     Bij meerdaagse tochten (met overnachting aan boord):

·         Social distancing moet gerespecteerd worden tussen de slaapplaatsen en voldoende ventilatie moet voorzien worden in de slaapruimtes.

·         Deze regel geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten  behoren.

·         Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.