Fiscale aspecten van woonboten

,,Wat de inkomstenbelastingen en het kadastraal inkomen van woonboten betreft, antwoordde uw voorganger in juni 2008 dat hypotheken op woonboten onder de toenmalige Belgische wetgeving onmogelijk zijn, alsook dat de interesten en kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening enkel in aanmerking komen voor aftrek voor enige en eigen woning als het een onroerend goed betreft. Uw voorganger stelde geen wijzigingen in de fiscale wetgeving ter zake te overwegen.”

Zo begint vraag nr. 500 van de heer volksvertegenwoordiger Peter Dedecker van 12 juli 2012 (N.) aan de viceeersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. de vraag gaat verder als volgt: ,,Ik verwijs naar de wet van 26 maart 2012 betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel. Door deze wet kunnen alle binnenschepen, ongeacht hun bestemming of gebruik, worden te boek gesteld op de scheepshypotheekbewaring, en kan op alle aldus te boek gestelde binnenschepen een scheepshypotheek worden ingeschreven.

Een hypotheek op woonboten is dus mogelijk, echter, gezien een schip geen onroerend goed is, is de wet op het hypothecair krediet niet van toepassing.

Banken moeten zich dus beperken tot een consumentenkrediet, wat aan andere voorwaarden gebonden is, en wat ook niet aangeboden wordt door verzekeringsmaatschappijen, en waardoor ook de eerder genoemde fiscale aspecten hierop niet van toepassing zijn.

In Nederland is dit allemaal echter wel het geval, en spreekt men voor de fiscale behandeling van een “eigen woning forfait” dat van toepassing is op zowel woonhuizen als woonboten met een vaste ligplaats.

 1. Hoe staat u tegenover de uitbreiding van de wet op het hypothecair krediet naar bepaalde roerende goederen, zoals bijvoorbeeld woonboten?

2. In hoeverre zijn er plannen of ziet u mogelijkheden om bij de hervorming van de fiscale aspecten inzake hypothecaire kredieten voorafgaand aan de overheveling ervan naar de deelstaten deze uit te breiden tot andere woonvormen zoals woonboten?

Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken van 16 oktober 2012, op de vraag nr. 500 van de heer Volksvertegenwoordiger Peter Dedecker van 12 juli 2012 (N.):

1. De wet op het hypothecair krediet behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer Johan Vande Lannotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee.

2. Zoals er reeds werd geantwoord op de parlementaire vraag nr. 247 van de heer Willem-Frederik Schiltz, kan een in België gelegen woonboot niet worden gekwalificeerd als een onroerend goed. (Vraag nr. 247 van 26 juni 2008, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2007-2008, nr. 33, blz. 8351)

De interesten en kapitaalsaflossingen van een hypothecaire lening die specifiek zijn gesloten voor het verwerven of het behouden van een dergelijke woonboot kunnen derhalve niet in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning.

Ik overweeg momenteel niet om de bestaande reglementering ter zake aan te passen, op de vooravond van de regionalisering van deze materie.

Bron: Bulletin PV Kamer – 18 oktober 2012